SIEDLISKA

Badany obszar można podzielić na dwie składowe. Pierwsza z nich to obszar obecnie nieużytkowo parkowo, z licznymi gatunkami typowymi dla grądów, czyli lasów liściastych wielogatunkowych i wielowarstwowych. Druga to obszar łąk kośnych z małymi zbiornikami wodnymi.

Obszar zadrzewień nieużytkowanych parkowo

Obszar ten pokryty jest zbiorowiskami należącymi do lasów liściastych żyznych i średnio żyznych. Charakteryzuje się przekształceniem struktury drzewostanu, co jest związane z przekształceniem topografii terenu. Poza tym widoczny silny proces antropopresji (wydeptywanie runa, w niektórych obszarach zabiegi pielęgnacyjne polegające na wycince pojedynczych drzew, silny udział gatunków obcych, ozdobnych, często o charakterze inwazyjnym).

Zbiorowiska silnie zmienionych antropogenicznie łąk kośnych

Analizowany obszar gospodarstwa ogrodniczego w znacznym procencie pokryty był zbiorowiskami pochodzenia antropogenicznego, wielokrotnie kośnymi (trawnik). Bardzo często skład florystyczny jest przypadkowy i nosi znamiona różnych etapów sukcesji.

Zbiorowiska wodne i szuwarowe

W obniżeniach terenu, na obszarze szkółki ogrodniczej stwierdzono płytkie, najprawdopodobniej sztucznego pochodzenia zbiorniki wodne. W zależności od głębokości wody stwierdzono formy pływające rdestu ziemnowodnego.

Podczas prac terenowych stwierdzono, że warstwa mszysta w opisywanych zbiorowiskach roślinnych nie była rozwinięta. Z mszaków obserwowano pojedyncze skupiska płonników. Z porostów stwierdzono jedynie występowanie pustułki pęcherzykowej, na niektórych drzewach.

Skip to content