ROŚLINY

Obszar Parku przy Bażantarni pokryty jest drzewostanem zbliżonym do średnio oraz żyznych lasów liściastych. Uwidacznia się w nim znaczny udział gatunków obcych (także inwazyjnych). Przypomina założenia parkowe, jednak nie jest on obecnie pielęgnowany.

W znajdującym się gospodarstwie ogrodniczym, obszar ten nawiązuje do łąk kośnych, natomiast zbiorniki wodne reprezentują różne stadia sukcesji, czyli procesu naturalnego zarastania, typowe dla zbiorników zasobnych w substancje pokarmowe.

Ciekawym uzupełnieniem parku jest sąsiadująca aleja kasztanowców białych oraz sąsiadujący z nią starodrzew. Cały park nawiązuje składem gatunkowym do grądów lipowo-grabowych, takich jak występują w pobliskim Lesie Kabackim. Grądem nazywamy wielogatunkowy oraz wielowarstwowy las liściasty, w którym zwykle dominują takie gatunki drzew jak grab i dąb, jednak są zauważalne również inne gatunki. 

Drzewostan parku tworzą przede wszystkim takie gatunki drzew jak: brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy (pojedyncze dorodne, stare drzewa), jesion pospolity, klony jawor i jesionolistny, lipa drobnolistna, robinia akacjowa, topole biała i osika, jabłoń domowa, czeremcha amerykańska. 

Krzewy porastające park to przede wszystkim: bez czarny, dereń świdwa, ligustr pospolity, lilak pospolity, porzeczki czarna i złota, róża, trzmielina pospolita.

W Parku przy Bażantarni można również zobaczyć poza roślinami drzewiastymi, również wiele roślin zielnych, również charakterystycznych dla zbiorowisk wodnych i szuwarowych, np. kosaciec żółty, szczaw tępolistny, żywokost lekarski, mozga trzcinowata, pałka szerokolistna. 

 

Skip to content